2022-2023 EĞİTİM BURSU
Paylaş
Facebook  Twitter  Stumbleupon  Delicious  Google
E-Mail Bülteni
Ad, Soyad:
E-Mail:
    

Ekonomik Durum

Ekonomik Durum

 

EKONOMİK DURUM

            İlçe halkının çoğunluğu geçimini tarım ve hayvancılıktan kazanmaktadır. Nüfusun çok az bir bölümünü işçi, memur, esnaf, sanatkâr ve serbest meslek sahibi oluşturur

            İlçemizdeki köyler toplu köy sisteminden olup, köylerde yaşayan halk birbirlerine soy ve akrabalık bağları ile bağlıdır. Bu bağlar köyler arasında da gelişmiştir. 49 köyün her birindeki ailelerden % 50’si diğer köyde yaşayan ailelerle akrabadırlar. Göçebe halk yoktur. Ancak hayvancılık yapan aileler Haziran, Temmuz, Ağustos aylarında yayla denilen otlaklara gider, sezon sonu köylerine dönerler.           

            İlçemizin halkı tarla ziraatı ve hayvancılıkla uğraşır, çok az bir kısmı da bağ ve bahçelik yapar. Çalışmalar ekonomik olmadığı gibi iklim icabı yılda ancak 3 ay çalışılabilir. Bu sebeple gizli işsizlik oranı yüksektir. İlçemizin 49 köyünde ve ilçe merkezinde gelenek görenek, örf ve adetler tamamen aynıdır, faklılık arz etmez.

            İlçemizin sınır ilçesi olması, büyük yerleşim merkezlerine uzak olması, arazinin dağlık ve yetersiz olması sebebiyle kalkınma hızı çok düşük ve tamamen tüketici bir yapıya sahiptir. Bu nedenle ilçe merkezi ile köylerinde yaklaşık 3000 kişi yurtdışında işçi olarak çalışmaktadır.

Tarım

            Ülkemiz geneline göre yüksek ve soğuk olan ilçemiz, bir ölçüde Karadeniz ikliminden etkilenmektedir. Ancak mikro klima özelliğine sahip vadi, bitkisel ve hayvansal üretim için imkânlar yaratmaktadır. İlçede Ardahan’ da görülen sert karasal iklim hâkim değildir. Kışları Ardahan ve Kars gibi sert geçmemekle beraber, yazları komşu yerleşim merkezlerine göre daha sıcaktır.

            İlçemizin bitki varlığı oldukça zengindir. Her dem yeşil bitkiler, soğanlı çiçekler ve diğer bitkilerin hâkimiyeti gözlenmektedir. İlçemizde meşe, çam, köknar, ladin, kayın, karaağaç, gürgen, fındık vb. ağaçlardan oluşan doğal orman alanına sahiptir. Özellikle Doğu Ladin’i (Picea orientalis L.) Posof Havzası dâhilinde 800 m–2400 m rakımında saf ve karışık halde bulunmaktadır.

            İlçenin en önemli geçim kaynağını hayvancılık oluştururken bitkisel üretimde ise yüksek bir potansiyele sahiptir. İlçeden yoğun göç nedeni ile kullanılabilir tarım arazileri atıl kaldığından mevcut çiftçilerin ise optimum işletme büyüklüklerine sahip olmamaları ve pazarlama sorunları nedeni ile tarımsal gelir geri planda kalmıştır. Ancak son 10–15 yılda bitkisel üretimde kimyasal girdi ve tarım ilaçları kullanılmadığından, ayrıca sanayi tesislerinin bulunmaması nedeni ile organik tarım için uygun bir ortam mevcuttur.

            İlçemiz arpa, buğday, tritikale, çavdar, yulaf, korunga, yonca, fiğ, silajlık mısır, dane mısır, fasulye, patates, lahana, salatalık, kabak, marul, soğan, elma, armut, erik, kiraz, vişne, ceviz gibi zengin ürün desenine sahiptir.

            Bölgenin iklim ve toprak özellikleri seracılık için elverişli olmasına rağmen ancak iki adet prototip sera kurulabilmiştir. Bu seraları örnek alan 25–30 adet çiftçi kendi imkânları ile küçük çaplı seralar tesis etmişlerdir. Bölge tarımına çok önemli bir katkı sağlayacağı açık olan bu uygulamanın yaygınlaştırılması ve farklı tür ve çeşitlerin yetiştiricilik olanaklarının belirlenmesi gerekmektedir.

            İlçemizin temel geçim kaynağı olan hayvancılıkta en büyük sorun kaba ve kesif yem açığıdır. Bu kapsamda Hayvancılığın Desteklenmesi ve Yem Bitkilerinin Ekim Sahalarını Geliştirme Projesi kapsamında çiftçiler teşvik edilmekte olup, ancak istenilen düzeye ulaşılamamıştır. Bunun en büyük nedeni ise sertifikalı tohumluk temininin güç olması ve çiftçinin özellikle tritikale ve Macar fiği tohumunu temin edememesidir. Yapılan çiftçi eğitimi çalışmaları ve gözlemlerimiz sonucunda sertifikalı yem bitkileri tohumluğu temin edilmesi durumunda istenilen başarıya ulaşılacaktır. Çiftçilerimizin talepleri de yem bitkilerinin tohumluklarının temin edilmesi yönündedir.

Arazi Varlığı Dağılımı

ARAZİ TÜRÜALANI (Hektar)
Orman7.767
Mera1.529
Doğal Çayır9.000
Kullanılmayan Tarım Arazisi4.000
Ekilebilir Tarım Arazisi18.000
Ekili Tarım Arazisi2.600

Ekili Tarım Arazisinin Ürünlere Göre Dağılımı:

 

ÜRÜN ÇEŞİDİALANI (Hektar)
Buğday1.200
Arpa800
Yem Bitkileri286
Karışık Meyvelik450
Patates, Fasulye, Mısır ve Diğer Sebzeler200

 

Hayvansal Varlığı

İlçemizdeki büyükbaş hayvan ıslah çalışması neticesinde % 60 kültür ve kültür melezi olarak gelişme kaydetmiştir. Kültür ve Kültür Melezi Irkı olarak Simental ağırlıklı olmak üzere montofon ve Holstain ırkları mevcuttur. Yüksek verimli kültür ırkı hayvanların sayısının artmasına Günlüce – Özbaşı Tarımsal Kalkınma Kooperatifine uygulanacak olan 4X50 Damızlık Süt Sığırcılığı Projesinin önemli bir katkı sağlayacaktır.

İlçemizde Köylere Hizmet Götürme Birliği tarafından yaptırılan Süt Fabrikası 2004 Yılı içerisinde özel sektöre satılmış olup, söz konusu fabrikayı alan şahıslar gerekli altyapı çalışmalarını tamamlamış ancak 2005 yılında faaliyetlerine başlayamamışlardır. Bu fabrikanın çalışmaya başlaması ilçemiz hayvancılığının gelişmesine katkıda bulunacak ve üreticilerimize de ekonomik katkı sağlayacaktır.

EKİM 2002 – NİSAN 2004 tarihleri arasında ilçe Müdürlüğümüz personeli tarafından ilçemiz ve köylerinde bulunan tüm büyükbaş hayvanlar tescil edilerek küpelenmiş olup, tamamı veri tabanına aktarılmıştır. İlçemizde hayvancılık yapan çiftçilerimizin birçoğunun hayvan barınaklarının istenilen nitelikte olmayıp genellikle ev altında olduğundan, modern hayvan barınaklarının özellikleri ve avantajları, yapılan eğitim ve yayım çalışmalarında çiftçilerimize anlatılarak yeni modern barınakların yapılması teşvik edilmektedir. Bu bağlamda sadece Günlüce – Özbaşı Tarımsal Kalkınma Kooperatifi çalışma bölgesindeki köylerde toplam 18 adet modern hayvan barınak inşaatı 2004 yılında başlamış ve tamamlanmıştır.

2008 Yılının verilerine göre ;

Büyükbaş Hayvan İşletme Sayısı:     2.392

Büyükbaş Hayvan Varlığı  :                           Diğer Hayvan Varlığı  :

Erkek                           4.000                           Küçükbaş                        1.000- 1.500

Dişi                              17.867                          Kanatlı                          14.000

Toplam                       21.867                        Tektırnaklı                         500

 

2008 Yılında Yapılan Aşılar:

AŞI                                         İlkbahar                     Sonbahar                    Toplam

Şap Aşısı                                  16.250                         

Şarbon                                     4000                            

Yanıkara                                   3250                              

Brucella(Genç)                          ..............................2750(2007 Güz)                             

Brucella(Ergin)                          -------                                                              

Arıcılık:

İlçemiz Dünyada bilinen en önemli dört arı ırkından biri olan Kafkas Arı Irkının (A.Melipera caucasica) farklı eko tiplerini barındırdığından Bakanlığımız tarafından 02.03.2000 tarih ve HBD/KKE-851-2280-13768 Sayılı Genelge ile İzole Bölge ilan edilmiştir.

İlçemiz flora kapasitesi bakımından son derece zengin olduğundan arıcılık için son derece elverişlidir. Diğer taraftan üretim faaliyetlerinde yok denecek kadar kimyasal kullanılması kentsel ve sanayi atıklarının bulunmaması tarla ve bahçe tarımında kimyasal gübre ve zirai mücadelelerde pestisitlerin kullanılmaması, mevcut arı ırkının yöre şartlarına uygun olması organik arıcılık için yeterli şartlar taşımaktadır. Bu amaçla İlçe Müdürlüğümüz tarafından hazırlanan Demonstrasyon amaçlı Organik Bal Üretim Projesine 35 arıcı toplam 2500 koloni ile katılmıştır. Ancak üretilen ürüne Organik Bal Sertifikası alabilmek için Bakanlığımızdan izinli ETKO Firması ile temasa geçilmiş, gerekli prosedürler tamamlanmış olmasına rağmen Sertifikasyon Kuruluşuna ödenmesi gereken ücret temin edilemediğinden proje 2005 yılına kalmıştır.    

İlçe Müdürlüğümüzce tespit edilen 125 arıcı kayıt altına alınarak veri tabanına girilmiştir. Bu arıcılara ait yaklaşık 5.750 adet arı kolonisi mevcuttur.

Ormancılık

 

            İlçemizin 14000 hektarlık alanı ormanlık örtüsü ile kaplıdır. İlçemizde 39 köyümüz orman köyü olup, 9 adedi verimli ormana sahiptir. 1 Orman İşletme Şefliği olup, İşletme Şefliğimizce 2007 yılında üretim programı  700 M3  olup, proğram dahilinde  Tomruk: 276 M3.,Ladin Tomruk : 35 M3, Maden direk 190 M3, Sanayi odunu 3 M3, sırık siter  132 st, yakacak odun 446 st üretimi yapılmıştır. 2007 yılında 1082 M3 satış yapılmıştır.

 

Türkgözü Kara Hudut Kapısı

Posof Türkgözü sınır kapısı 31 Temmuz 1995 tarihinde açılmış olup, fiilen geçiş 25.11.1995 tarihinde başlamıştır. Yolcu ve yük taşıtlarının giriş-çıkışlarına açık birinci sınıf kapıdır.

Posof Türkgözü sınır kapısında Gümrük Müdürlüğünde; 1 Gümrük Müdürü, 2 Gümrük Muayene Memuru ve 2 Gümrük Memuru olmak üzere 5 Memur, Gümrük Muhafaza Müdürlüğünde; 1 Gümrük Muhafaza Müdürü,1 Gümrük Muhafaza Bölge Amiri ,6 Gümrük Muhafaza Memuru olmak üzere toplam 8 Memur görev yapmakta olup, Kara Hudut Kapısı Emniyet Amirliğinde 1 Komiser Yardımcısı, 7 Polis Memuru ile görev yapmaktadır.

Hudut kapısında ayrıca hizmet veren diğer kuruluşlardan Kara Hudut Kapısı Emniyet Amirliği, Malmüdürlüğü Gümrük Saymanlığı Veznesi birimleri görev yapmaktadır.

Posof Türkgözü Sınır Kapısından 1 OCAK 2002- 30 ARALIK 2002 tarihleri arasında 3554 yerli yolcu, 14.424 yabancı yolcu girişi olmak üzere toplan 17.978 yolcu giriş,2627 araç girişi ve 8000 araç çıkış yapmıştır. 1 OCAK 2003 – 30.KASIM 2003 tarihleri arasında da 4957 yerli yolcu, 9771 yabancı yolcu olmak üzere toplam 14.728 yolcu girişi, 3996 yerli yolcu, 12.0l9 yabancı yolcu çıkışı olmak üzere toplam l6.015 yolcu çıkışı yapılmıştır. Ayrıca yine bu tarihler arasında 3.540 giriş, 6317 çıkış olmak üzere araç giriş çıkışı yapılmıştır.
2002 yılında Eşya giriş ve çıkışı olarak; 364.321 ABD Giriş ithalatı, 3.445.203 ABD Çıkış ihracatı yapılmış olup, 2003 yılı 16.6.2003 tarihi itibariyle de 19.098.72 ABD Giriş ithalatı, 451.191.34 ABD Çıkış ihracatı yapılmıştır. 
2007 yılında ise ihracat 970.084 ABD doları , ithalat ise yoktur.
2008 yılı Ocak-Nisan itibariyle ihracat 196.330 ABD Doları, ithalat ise 130.700 ABD dolarıdır.

Posof Türkgözü sınır kapısından ihraç edilen muhtelif mal türlerinden en çok Çimento, Lambiri, Alçı, Alçıpan ve fayans gibi mallardır.

Posof Türkgözü Gümrük kapısından ithal ve ihraç edilen mal türleri ve miktarları günlük değişmektedir.

Sınır Ticareti :

Sınır Ticareti kapsamında 1997 yılında 4.732 ton, 1998 yılında 161.937 ton, 1999 yılında 88.848 ton, 2000 yılında 3.148 ton ve 2001 yılında ise 1.080 ton motorin ithali yapılmıştır.2002 yılından itibaren motorin ithaline son verilmiştir.


Önceki: Nüfus Durumu
Sonraki: Eğitim ve Kültür
Site İçi Arama
Üye İşlemleri
Kullanıcı adı
Şifre
Tavsiye Et
Ad, Soyad:
Gönderen:
Alıcı:
Güvenlik kodunu giriniz:
captcha
İstatistikler
Toplam: 13866
Aktif: 1
Bugün: 8
Dün: 18

İçerik Rss - Haberler Rss

Tasarım ve Programlama: Türk Çözüm